Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

Γιατί οι αποδοχές του Απριλίου είναι μικρότερες απο εκείνες του Μαρτίου;

1) Λόγω αυξημένων κρατήσεων για το ΜΤΠΥ
α)Η κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ υπολογίστηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμό πρωτ. 84058/29-12-2011
έγγραφο του ΜΤΠΥ. Μέχρι τώρα η εισφορά για το ΜΤΠΥ υπολογιζόταν στις αποδοχές 31/10/2011
ενώ τώρα στις αποδοχές του Ενιαίου Μισθολογίου. β]Κρατήθηκαν αναδρομικά 5 μηνών :
Νόεμβριος 2011 , Δεκέμβριος 2011 , Ιανουάριος 2012 , Φεβρουάριος 2012 και Μάρτίος 2012.
Ενημερωθείτε για τις νέες κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., μετά την ισχύ του Ν. 4024/2011 εδώ
(έγγραφο μορφής pdf)

2) Λόγω αυξήσεων στις δόσεις αναδρομικών κρατήσεων λόγω του Ενιαίου Μισθολογίου.
Λιγόστεψαν οι δόσεις με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσό της κάθε δόσης. Το συνολικό ποσό των
αναδρομικών κρατήσεων είναι το ίδιο

Σύμφωνα με το υπ' αριθμό πρωτ. 2/17589/0022/ 29-2-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. τυχόν
αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές, που προέκυψαν λόγω μείωσης αυτών από την εφαρμογή
του νέου μισθολογίου και αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1-11-2011 μέχρι και τον πρώτο
μήνα εφαρμογής του παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών και μέχρι
το μήνα Ιούνιο του 2012. Επομένως η παρακράτηση για όλους τους μισθοδοτούμενους (που πρέπει
ακόμα να επιστρέψουν κάποιο ποσό) θα γίνει σε τρεις μηνιαίες δόσεις.
Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924419-%CE%A6%CE%99%CE%97

πηγή: ΔΔΕ Φθιώτιδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου