Εκπαιδευτική νομοθεσία

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ




                                           ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Δ2/24946/01-03-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κανονική άδεια αναπληρωτών καθηγητών
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την κανονική άδεια αναπληρωτών καθηγητών, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 20, του Π.Δ. 410/1988 στους αναπληρωτές καθηγητές μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π.Δ. 410/1988 ΦΕΚ 191 τ. Α΄
Άρθρο 20
Παρ.8.. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους μισθωτούς που δικαιούνται κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίες.
Στους πιο πάνω μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ` έτος για λόγους


                                             ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ
Δ2/6503/29-04-1987 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες Αναπληρωτών καθηγητών
ΚΕΦ. Δ`
Οι αναπληρωτές καθηγητές που προσλαμβάνονται για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο κεφάλαιο Δ` του Ν.993/79 "Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κλπ" (ΦΕΚ 281 τ.Α` / 79) και όχι στο κεφάλαιο Γ` αυτού και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό αυτό τα άρθρα 19-21 του νόμου, για κωλύματα παροχής εργασίας, αλλά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ.2 του Αρ.57 του Ν.993/79.
Παρ. 1................

Παρ. 2.Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού (αναπληρωτή) από την εργασία του λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από μία (1) μέχρι τρεις (3) ημέρες, από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι της έναρξης της επιδοτήσεως από το Ι.Κ.Α., ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό του αναλογούντος μισθού και αποκλείεται η συμπλήρωση του από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό (Αρ.5 Α.Ν. 178/67) (ΦΕΚ 190 τ Α`)
Παρ. 3.Σε περίπτωση που απέχει ο μισθωτός από την εργασία του λόγω ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα κλπ) δικαιούται από τον εργοδότη του τις αποδοχές που προβλέπονται στα Αρ.657 και 658 του Α.Κ. δηλαδή δεκατρία (13) ημερομίσθια, αν έχει υπηρεσία άνω των δέκα (10) ημερών και κάτω του έτους και αμείβεται με ημερομίσθιο, διαφορετικά μισού ή ενός μισθού αντίστοιχα, αν αμείβεται με μισθό.
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον οφειλόμενο μισθό (ή ημερομίσθια), όχι ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε στο μισθωτό από τον ασφαλιστικό οργανισμό, καθόλη τη διάρκεια του κωλύματος προς παροχή εργασίας, αλλά μόνο εκείνο που αντιστοιχεί στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα του μηνός ή δεκαπέντε ημερών, για τα οποία υποχρεούται να καταβάλει μισθό σύμφωνα με τις διακρίσεις του Αρ.658 του Α.Κ.

Παρ. 4. Στο μισθωτό που από υπαιτιότητα του στερείται βιβλιαρίου ασθενείας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά των αποδοχών που θα κατέβαλε, αν ο μισθωτός είχε βιβλιάριο ασθενείας (Αρ. 3 Α.Κ.)
Παρ. 5. Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται.

Φ306/69975/21-07-1978 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κατόπιν του αρ. 16381/18.4.78 εγγράφου του Υπ. Εργασίας, σχετικά με τις αποδοχές ασθενείας των αναπληρωτών δασκάλων, σας πληροφορούμε τα κάτωθι για ενημέρωση σας:
Κατά το άρθρο 657 Α.Κ. ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του επί του μισθού, αν μετά από δεκαήμερο παροχή εργασίας αδυνατεί να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
Συνεπώς, σε όσους εκ των αναπληρωτών δεν έχουν συμπληρώσει δέκα (10) ημέρες εργασίας το δημόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή ουδεμιάς αποδοχής κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, σε όσους όμως συμπλήρωσαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα (10 ήμερο) το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της ασθενείας του υποχρεούται στην καταβολή των αποδοχών τους, υπό τους περιορισμούς βέβαια του Αρ.5 του Α.Ν. 178/67, δηλαδή στην καταβολή των μισών αποδοχών για το πρώτο τριήμερο και ολόκληρο για το επόμενο διάστημα, όσο βέβαια κατ` άρθρο 658 Α.Κ. διατηρείται η επί του μισθού αξίωση στο μισθωτό αυτόν (ένας μήνας ή ένα 15νθήμερο).
Σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (σπουδαίου λόγου αποχής του εργαζομένου από της εργασίας), ήτοι ασθενείας, ατυχήματος κλπ., η υποχρέωση του εργοδότου προς καταβολή μισθού αρχίζει, εφόσον υπάρχει προϋπόθεση της συμπληρώσεως 10 ημερών εργασίας από τον εργαζόμενο.
Η συνδρομή των ασφαλιστικών προϋποθέσεων (στο Ι.Κ.Α.) του Αρ.35 του Α.Ν. 1846/51 έχει σημασία για τον εργοδότη υπό την έννοια ότι, αν ο εργαζόμενος (ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. κλπ) κατά το χρόνο ασθενείας του κλπ δικαιούται επιδόματος ασθενείας, ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει το ποσόν του επιδόματος ασθενείας, βάσει του Αρ.658 του Α.Κ., για το χρόνο που αντιστοιχεί στην υποχρέωση του να καταβάλει μισθό, διαφορετικά, αν ο εργαζόμενος δε δικαιούται επιδόματος ασθενείας από το Ι.Κ.Α. κλπ., τότε ο εργοδότης οφείλει μόνο αυτός ολόκληρες τις αποδοχές βάσει των Αρ. 657, 658 του Α.Κ. σε συνδυασμό προς το Αρ. 5 του Α.Ν. 178/67.


695/13-05-1985 Υπ. Εργασίας
Δ2/10323/27-05-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

1.Οι αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου που συνδέονται με αυτό με σχέση εργασίας Ι.Δ. ανήκουν στο Κεφ. Δ` του Ν.993/79 (ΦΕΚ 81 Α` /21.12.1979) και επομένως για αυτούς σε ότι αφορά τις αποδοχές τους σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, κύηση κλπ) έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή ο Ν.4558/30 και τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. , σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67 (ΦΕΚ 190/31.10.67), σύμφωνα με το Αρ.57 §2 του Ν.993/79.
2. Συγκεκριμένα οι εν λόγω καθηγητές σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.)
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει κάθε ποσό που παίρνει ο εργαζόμενος από τον οικείο ασφαλιστικό του οργανισμό λόγω του κωλύματος Αρ. 658 Α.Κ.)

3. Εξάλλου, βάσει του Αρ. 5 του Α.Ν. 187/67, σε περίπτωση αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του, λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι την έναρξη της επιδοτήσεως του από το Ι.Κ.Α. ή τον άλλον ασφαλιστικό οργανισμό (1 έως 3 ημέρες) ο εργοδότης, υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό των ημερομισθίων ή του αναλογούντος μισθού, αποκλειομένης της συμπληρώσεως του υπολοίπου ποσού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
4. Επί πλέον ο χρόνος αυτός του οποίου μπορεί να απουσιάσει ένας εργαζόμενος από την υπηρεσία του χωρίς να θεωρηθεί ότι καταγγέλθηκε υπαιτιότητι του η σύμβαση εργασίας είναι αυτός που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του Αρ. 5 του Ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το άρ. 3 του Ν. 4558/30.
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων ως βραχείας διάρκειας ασθένεια θεωρείται εκείνη που διαρκεί ένα (1) μήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια, τρεις (3) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 4 ετών , όχι όμως πέραν των 10 ετών, τέσσερις (4) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 10 ετών , όχι όμως πέραν των 15 ετών και έξη (6) μήνες για εκείνους που υπηρετούν επί χρόνο μεγαλύτερο των 15 ετών.
Το γεγονός όμως ότι ο νόμος θεωρεί ότι λύεται η σύμβαση κατά το χρόνο που διαρκεί η βραχείας διάρκειας ασθένεια δεν σημαίνει ότι σε υπέρβαση των χρονικών ορίων της θεωρείται ότι λύεται αυτοδίκαια η εργατική σύμβαση.
Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η επίλυση ή μη λύση της εργασιακής σχέσης θα κριθεί βάσει των αρχών της καλής πίστης.

5. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο θεσμός και η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών από την υπηρεσία δεν υφίσταται στην εργατική νομοθεσία.

Δ2/1180/24-01-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
........
γ) οι πρόσθετοι και οι αναπληρωτές καθηγητές εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο ΙΚΑ και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.
                                    ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ  -  ΛΟΧΕΙΑΣ
Δ2/11333/22-10-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Πληροφορίες σχετικά με άδειες - ωράριο διδασκαλίας μητέρων εκπαιδευτικών προσωρινών αναπληρωτριών
Ύστερα από τη δημοσίευση του Ν. 3149/02 σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται αδεία μητρότητας 17 εβδομάδες Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).
Σε περίπτωση που ο τοκετός γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, η άδεια παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση της άδειας που δικαιούται να λάβει η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή ειδικά την περίπτωση, η συνολική άδεια τοκετού υπερβαίνει τις 17 εβδομάδες. Αν όμως ο τοκετός γίνει σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε στην αρχή πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας 17 εβδομάδων (άρθρο 11 του Ν. 2874/ 2000).
Στις μητέρες, προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς Π/θμιας, Δ/θμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης χορηγείται μειωμένο διδακτικό ωράριο. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (άρθρο 13, παρ. 45 περ. γ`, σε συνδυασμό με το άρθρο 30, παρ. 14 του Ν. 2083/92. Η εννεάμηνη άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού χορηγείται μόνο σε μητέρες τακτικές εκπαιδευτικούς.
Ν.Σ.Κ. 832/08-04-2002
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς
Σε απάντηση του υπ` αριθμ. πρωτ. Φ.351.5/86/25591/Δ1/8-3-2002 ερωτήματος σας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Επί σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με τη συνημμένη υπ` αριθμ. 521/2000 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 παρ. 2 περ. α` του ν. 2721/1999 ισχύουν για τακτικούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν κανονικά τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και δεν έχουν εφαρμογή στις αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες και ότι στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και συνεπώς στο τιθέμενο ερώτημα αρμόζει αρνητική απάντηση


Δ2/21575/10-10-1997 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Δίνονται οδηγίες για άδεια λοχείας
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της μητρότητας, η πρόσληψη ως προσωρινής αναπληρώτριας της υποψήφιας που τελεί σε άδεια λοχείας είναι υποχρεωτική. Η αναπλήρωσή της κατά το χρόνο της άδειας αυτής θα γίνει με την πρόσληψη άλλου υποψηφίου ως προσωρινού αναπληρωτή.
Με τη λήξη του χρόνου της σχετικής άδειας η προσωρινή αναπληρώτρια θα αναλάβει υπηρεσία στη θέση για την οποία είχε προσληφθεί και ο αντικαταστάτης της θα τεθεί στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ για να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων της ευθύνης του ΠΥΣΔΕ.

Δ1/88205/04-07-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Διευκρινίσεις για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142 του ν 3655/2008 (ΦΕΚ 58 τ. Α΄) στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, ΙΔΑΧ), σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του σχετικού άρθρου «Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι μηνών»
Στην εισηγητική έκθεση του νόμου, διευκρινίζεται ότι «Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσπίζεται ειδική παροχή για την εργαζόμενη μητέρα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την προστασία της μητρότητας......»
Ως εκ τούτου, οι διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 τ. Α`) αφορούν υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και δεν εφαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου


2016763/1748/0022/17-03-1993 Γ.Λ.Κ.
1. Με την §14 του Αρ. 30 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 153 τ. Γ`) ορίζεται ότι "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικ. και Ε.Π.Θ., μπορεί να καθορίζεται μειωμένο ωράριο για τις μητέρες εκπαιδευτικούς ........Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα χρόνια".
2. Κατ` εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ` αρ. ΙΒ/12480/30.12.92 κοινή Υπουργική απόφαση.....
3. Οι εν λόγω μητέρες δεν μπορούν να εργαστούν υπερωριακά κατά τις ώρες εκείνες του διδακτικού ωραρίου τους που δεν υπέχουν υποχρέωση να εργασθούν, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, διότι σε αντίθετη περίπτωση, θα παραβιαζόταν ο κοινωνικός σκοπός της προαναφερομένης διάταξης με την οποία θεσπίζεται ο περιορισμός του χρόνου διδακτικής εργασίας των μητέρων- εκπαιδευτικών για λόγους κοινωνικής πρόνοιας, ήτοι διευκόλυνσης στη φροντίδα για τη γαλούχηση των παιδιών.
                                                 ΓΟΝΙΚΗ
Π.Δ. 410/1988 ΦΕΚ 191 τ. Α΄
Άρθρο 23
( Άρθρο 1 -18 ν.1483/1984 - Π.Δ. 193/1988)
Γονική άδεια και άλλες διευκολύνσεις

Στους απασχολούμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση, εφαρμόζονται ως προς τη γονική άδεια ανατροφής ή άλλες διευκολύνσεις οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 1483/1984 (άρθρα 1 - 18), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του Ν.Δ/τος 193/1988 (ΦΕΚ 84/ 6.5. 1988 τ.Α`).
Ν. 1483/1984 ΦΕΚ 153 τ. Α΄
Άρθρο 9
Άδειες απουσίας

1. Οι εργαζόμενοι, που αναφέρονται στο άρθρο 7, που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με άδεια του εργοδότη, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
2. Η άδεια απουσίας χορηγείται στον έναν από τους δυο γονείς. Αν και οι δυο γονείς απασχολούνται με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς να υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στην παρ. 1.
                       ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ- ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Π.Δ. 410/1988 ΦΕΚ 191 τ. Α΄
Άρθρο 21
( `Αρθρο 16 παρ. 15 ν. 1586/1986)
Κανονική άδεια για μεταγγίσεις αίματος

Μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι πάσχουν ή έχουν παιδιά που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον κανονική άδεια, από τις οποίες οι έντεκα (11) με αποδοχές και οι έντεκα (11) χωρίς αποδοχές.

Δ2/74275/10-07-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Παρ. 4. Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.
Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία.
Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.


Δ1/12071/23-01-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αιμοδοτική άδεια
Σε απάντηση του αριθμ. 27/3468/17-12-97 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/214/16697/20784/16 - 11 - 94 έγγραφο του Υπ. Προεδρίας ο αριθμός των ημερών άδειας που δικαιούνται οι εκπ/κοί λόγω αιμοδοσίας κατά περίπτωση είναι οι εξής :
1) Εκπ/κός που δίνει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος δικαιούται να απουσιάζει από το σχολείο κατά την ημέρα της αιμοδοσίας.
2) Εκπ/κός που προσέρχεται από δική του και μόνο πρωτοβουλία σε κέντρο αιμοδοσίας για να προσφέρει αίμα, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, μία (1) ημέρα επί πλέον.
3) Εκπ/κός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπ/κός που συμμετέχει σε οργανωμένη αιμοληψία δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέρα της ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέον ημέρες.
                                           ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Π.Δ. 410/1988 ΦΕΚ 191 τ. Α΄
Άρθρο 26
Ειδική άδεια εξετάσεων

1. Στους φοιτητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται κατ` έτος ειδική άδεια εξετάσεων με αποδοχές, επιπλέον της τυχόν δικαιούμενης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κανονικής άδειας με αποδοχές.
2. Η διάρκεια της άδειας της παραγράφου 1 ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες συνεχείς ή διακεκομμένες και χορηγείται υποχρεωτικά κατά την εξεταστική περίοδο για την οποία αιτείται την άδεια ο φοιτητής που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
3. Το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούνται, μετά από αίτηση του φοιτητή που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. να χορηγούν, κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, ανάλογο αριθμό ημερών από τη δικαιούμενη κανονική του άδεια με αποδοχές.
4. Η συμμετοχή τους στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας σχολής.
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις εξετάσεων για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται με αντιστοιχία δύο ημερών άδειας για καθεμία ημέρα εξετάσεων, χωρίς υπέρβαση του ανώτερου ορίου.
6. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση της ειδικής άδειας στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται ανάλογα και για όλους τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς που υπηρετούν με οποιοδήποτε σχέση στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 "Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κ.λ.π.".
Ειδικότερα στους σπουδαστές των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) στους σπουδαστές του Κέντρου Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ) και στους αποφοίτους λυκείου, που παρακολουθούν σεμινάρια επιμόρφωσης, εφόσον εργάζονται στο δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή του επιμορφωτικού σεμιναρίου παρέχονται διευκολύνσεις σύμφωνα με τις προϋπόθεσης και τους περιορισμούς του Π.Δ. 483/1984 (ΦΕΚ 173/13.11.84 Α`).

Μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας
 ΑΔΑ:ΒΕΤΩΧ-ΔΞΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ



 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Αθήνα,   11 Φεβρουαρίου 2013
Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/5469







ΠΡΟΣ:
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ




Ταχ. Δ/νση               
Πληροφορίες

                 

Τηλέφωνο
Fax
e-mail
:

:



:

:


Βασ. Σοφίας 15
106 74 – Αθήνα
Κωνσταντίνα Καζάκου
Ελένη Κοντομηνά
Κωνσταντίνα Μαραγκού
213 1313154, -3126, -3164
210 3389139




ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α΄263), η μείωση του ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, αφορά σε τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-τετραπληγικοί, ή νεφροπαθείς τελικού σταδίου ή εχουν βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
β) έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
γ) Έχουν σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν.

Ειδικώς, για την κατηγορία των τυφλών τηλεφωνητών, η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες ημερησίως.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.2880/2001 στην (β) κατηγορία εμπίπτουν και οι υπάλληλοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και ανάδοχοι γονείς  ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή.

Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και σε περιπτώσεις υπαλλήλων, τακτικών ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου λόγω των συνθηκών εργασίας τους.

Ακολούθως, γίνεται αποδεκτό ότι η κατά τα ανωτέρω διευκόλυνση του μειωμένου κατά μία (1) ώρα την ημέρα ωραρίου εργασίας, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, συνιστά αυτοτελές δικαίωμα των υπαλλήλων που καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, το οποίο δεν απονέμεται μόνο σε όσους από αυτούς εργάζονται με το γενικώς ισχύον ωράριο εργασίας, αλλά δίδεται σωρευτικά και σε όσους ήδη απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου, το οποίο θεσπίζεται από άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες.

Παρακαλούνται να μεριμνήσουν:
α) οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων για την ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ που εποπτεύουν
β) οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ενημέρωση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση/Συνθήκες εργασίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



                                                                                                ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ



ΤΑΜΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  • ΤΕΑΔΥ: Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων
  • ΤΠΔΥ: Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Πρώην Αρωγής, δίνει το εφάπαξ) 
  • ΜΤΔΥ: Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου